Algemene voorwaarden

WAlgemene Voorwaarden van Pure Business BV (versie 2021)


Artikel 1 – Algemeen

 • 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  • a) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Pure Business opdracht heeft gegeven tot het leveren of vervaardigen van producten of tot het verrichten van werkzaamheden;
  • b) Pure Business: Pure Business BV.;
  • c) Overeenkomst: de overeenkomst die tussen partijen tot stand komt door aanbod en aanvaarding.
 • 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Opdrachtgever en Pure Business gesloten overeenkomsten, alsmede alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, c.q. opdrachten.
 • 3. De werking van Algemene (Inkoop-) Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 4. In geval één of meerdere bepalingen uit de Overeenkomst of uit deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt/blijken te zijn, zal/zullen de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen alsdan over de bepalingen die niet rechtsgeldig zijn overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en geest van de te vervangen regeling.

Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen

 • 1. Alle offertes en aanbiedingen van Pure Business zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, wordt een door Pure Business gedaan aanbod in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen twee weken is aanvaard, tenzij anders overeengekomen.
 • 2. De in de offerte gemelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, andere heffing en van overheidswege en verzendkosten.
 • 3. Pure Business kan niet aan een offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of een verschrijving bevat.
 • 4. Pure Business is gerechtigd om de geoffreerde prijzen aan te passen indien zich na offertedatum kostenverhogende omstandigheden voordoen.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pure Business komt tot stand nadat een door Pure Business uitgebrachte offerte of aanbieding door Opdrachtgever wordt geaccepteerd.


Artikel 4 – Inhoud en wijzigingen overeenkomst

 • 1. Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun oorzaak vinden in de door Pure Business niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties en andere mededelingen die door of namens Opdrachtgever zijn gedaan.
 • 2. Een (tussentijdse) wijziging van de Overeenkomst op verzoek van Opdrachtnemer is slechts dan van toepassing indien dit schriftelijk en vooraf door Pure Business is goedgekeurd. In geval van wijziging van de Overeenkomst is Pure Business niet gehouden om de oorspronkelijke leveringstermijn na te komen.

Artikel 5 – Aflevering en levering

 • 1. Levering geschiedt af Dordrecht, tenzij anders overeengekomen.
 • 2. De door Pure Business opgegeven termijn van levering heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Pure Business is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, pas eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem daartoe schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 • 3. Opdrachtgever is gehouden de zaken binnen de overeengekomen levertijd af te nemen, bij gebreke waarvan Pure Business gerechtigd is om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.
 • 4. Iedere levering van producten door Pure Business aan Opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van het eigendom daarvan, totdat Opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij jegens Pure Business is gehouden.
 • 5. In geval van doorverkoop door Opdrachtgever van (nog) niet geheel betaalde producten aan een derde, is Opdrachtgever verplicht om na een daartoe strekkend verzoek van Pure Business, al haar rechten te dier zake jegens die derde – naar rato – aan Pure Business over te dragen of te verpanden.
 • 6. Indien vervoer van de af te leveren producten is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 – Onderzoek, reclamatie en klachten

 • 1. Opdrachtgever is gehouden na aflevering onverwijld te onderzoeken of Pure Business de Overeenkomst juist is nagekomen. Opdrachtgever kan op gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen tien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, Pure Business ter zake schriftelijk hiervan in kennis heeft gesteld.
 • 2. Klachten over facturen dienen binnen tien dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn gemeld.
 • 3. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten diensten staan op grond van enig gebrek indien hij niet binnen de hierboven gestelde termijnen heeft gereclameerd en als hij Pure Business niet in de gelegenheid heeft gesteld het gebrek te herstellen.

Artikel 7 – Retourzendingen

 • 1. Retourzendingen zijn uitsluitend mogelijk na schriftelijke toestemming van Pure Business.
 • 2. Producten die speciaal voor Opdrachtgever zijn besteld of vervaardigd, worden niet retour genomen.
 • 3. Alle retourzendingen aan Pure Business zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 8 – Betaling

 • 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever de op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen vooruit te betalen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op enige korting, verrekening of opschorting te beroepen.
 • 2. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.
 • 3. Alle (buitengerechtelijke) kosten ter verkrijging van betaling komen voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding van de buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 300,--. De wettelijke handelsrente is verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur.

Artikel 9 - Overmacht

 • 1. Tekortkomingen van Pure Business in de nakoming van de Overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien deze niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de Wet, overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Onder overmacht vallen ook problemen bij toeleveranciers.
 • 2. Pure Business is in geval van overmacht niet schadeplichtig.

Artikel 10 – Ontbinding

 • 1. Indien Opdrachtgever op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, zal Pure Business het recht hebben haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten en de Overeenkomst geheel of ten dele – zonder rechterlijke tussenkomst – te ontbinden. Het verzuim van Opdrachtgever zal intreden zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 • 2. Partijen hebben voorts het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven te ontbinden indien:
  • a) de andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Pure Business heeft voorts in geval Opdrachtgever één of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks te harer keuze, om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten;
  • b) de andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt of op haar de schuldsanering ingevolge de WSNP van toepassing wordt verklaard;
  • c) de andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
 • 3. Pure Business is, indien zij op lid 2 van dit artikel een beroep doet, gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door Opdrachtgever op grond van door Pure Business reeds verrichte werkzaamheden of geleverde producten, en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in zijn geheel op te eisen, onverminderd het recht van Pure Business op vergoeding van kosten, schade en rente.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 • 1. Pure Business is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld van Pure Business, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waartegen Pure Business verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
 • 2. De aansprakelijkheid zal steeds beperkt tot de waarde van de aan de Overeenkomst ten grondslag liggende opdracht. Indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 • 3. Indien Pure Business bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik maakt van door Opdrachtnemer geleverde/verstrekte producten, materialen en/of bescheiden, dan wel ontwerpen, zal aansprakelijkheid steeds zijn uitgesloten indien de schade (mede) het gevolg is van het gebruik hiervan.
 • 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en weren jegens Pure Business en jegens de door Pure Business bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

Pure Business heeft het recht de door de uitvoering van de Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 13 - Toepasselijk recht en geschillen

 • 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Pure Business, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 2. Alle geschillen die tussen Opdrachtgever en Pure Business mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Stuur ons een bericht